پرداخت مبلغ خرید شما موفقیت آمیز نبود. لطفا دوباره تلاش کنید.

در صورتی که مبلغ محصول از حساب شما کسر شده است , حداکثر تا 72 ساعت آینده مبلغ واریزی از طرف بانک به حساب شما باز

می گردد. در صورتی که پس از این مدت مبلغ به حساب شما باز نگشت با مدیریت سایت تماس بگیرید.